Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu

Deklaracja dostępności

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu.

Data publikacji strony internetowej: 2012-06-07.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-10.

Data oświadczenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-20.
Oświadczenie zostało poddane przeglądowi dnia: 2023-03-10.

Informacja o sposobie dokonania oceny

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niedostosowania lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

  • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej,
  • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
  • zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Wyłączenia

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Sapiszczuk, sapiszczukt@zgkikm.wroc.pl telefon 71 72 37 372. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 32 72 100. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Koordynatorem ds. dostępności jest Irena Szwedszwedi@zgkikm.wroc.pl numer telefonu 71 32 72 100.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, której strony internetowej żądanie dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd

Siedziba Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, zwanego dalej w treści „ZGKiKM” mieści się przy al. Marcina Kromera 44 we Wrocławiu. Do budynku można dostać się od strony al. Marcina Kromera oraz ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Przystanki autobusowe linii nr: A, N, 105, 116, 118, 128, 130, 132, 904, 914, 924, 930 znajdują się w odległości do 300 metrów. Przystanki tramwajowe linii nr: 6,11,23 znajdują się w odległości 300 metrów. Przystanki zlokalizowane są przy dużym skrzyżowaniu z zainstalowaną sygnalizacją świetlną oraz siecią dróg rowerowych. Utrudnieniem mogą być przeszkody w postaci wysokich krawężników, nierównego chodnika, zamontowanych słupków przy wejściu na parking przed budynkiem. Dojścia piesze znajdują się od al. Marcina Kromera i od ul. Boya-Żeleńskiego.

Miejsca parkingowe

Na parkingu przed budynkiem w odległości około 20 metrów od wejścia głównego, znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Na terenie parkingu również występują przeszkody typu: krawężnik, nierówna nawierzchnia.

System znaczników przestrzeni TOTUPOINT

W budynku znajdują się 2 znaczniki TOTUPOINT w następujących lokalizacjach (szczegóły dotyczące komunikatów umieszczonych w znacznikach znajdują się w podanych hiperłączach – strony otwierają się w nowym oknie)

Wejście do budynku

Główne wejście do budynku znajduje się od strony al. Marcina Kromera. Od strony wejścia głównego znajduję się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku posiada oszklone drzwi, za którymi znajduje się dwumetrowy wiatrołap kończący się szklanymi drzwiami. Następnie wchodzimy do dużego holu.

Portiernia

Przy wejściu do holu po prawej stronie znajduje się portiernia.

Winda

W głębi holu po lewej stronie znajduje się winda. Winda posiada oznaczenia pięter w formie wizualnej oraz za pomocą alfabetu Braille’a. Winda nie jest wyposażona w zestaw głośnomówiący. W budynku znajdują się poziomy: -1, 0 (parter), 1, 2, 3, 4, 5 (poddasze). Na każdy z poziomów jest możliwość dostania się za pomocą windy. Poziom -1 oraz 5 to obszary techniczne.

Sekretariat

Sekretariat ZGKiKM znajduje się na III piętrze budynku. Do sekretariatu można dostać się windą (poziom 3) oraz schodami.

Biura obsługi klienta

Biura obsługi klienta znajdują się na parterze (poziom 0) oraz I piętrze (poziom 1). Na parterze w oszklonym pomieszczeniu nr 16 i 17 obsługiwani są geodeci oraz klienci chcący uzyskać mapę zasadniczą. Na I pietrze w pomieszczeniu nr 122 obsługiwani są klienci chcący uzyskać dane z ewidencji gruntów i budynków.

Pomieszczenia niedostępne dla klientów

W budynku znajdują się strefy niedostępne dla klientów tj. korytarze na I oraz IV piętrze.

Pomieszczenia sanitarne

Na poziomach 0, 1, 2, 3 i 4 znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Na teren ZGKiKM można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz. 1243), Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu zapewnia wszystkim zainteresowanym przy załatwieniu spraw urzędowych bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego. Osoba uprawniona do skorzystania z pomocy tłumacza winna zgłosić w sekretariacie Zarządu chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą oraz podać wybraną przez siebie metodę komunikowania się, tj:

  •     polski język migowy (PJM),
  •     system językowo migowy (SJM),
  •     sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Informacja o kontraście

Strona została zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r.. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1.

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. program IVONA. Pełna obsługa serwisu jest możliwa zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Aplikacje mobilne

Brak udostępnianych aplikacji mobilnych.

do góry