Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego jest jednostką budżetową gminy Wrocław.

Zakres działania ZGKiKM określa statut stanowiący załącznik do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Nr LVII/1346/18 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie nadania statutu Zarządowi Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego.

 1. Przedmiotem działalności Zarządu jest:
  1. Realizacja zadań z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z późn.zm.), w szczególności:
   1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru miasta Wrocławia, w tym:
    • ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) (EGiB);
    • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT);
    • gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
   2. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN), szczegółowych osnów geodezyjnych (SOG) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 (BDOT 500);
   3. tworzenie i udostępnienie map ewidencyjnych i map zasadniczych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
   4. koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
   5. zakładanie osnów szczegółowych;
   6. prowadzenie spraw powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
   7. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
  2. prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczeń nieruchomości wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
   1. prowadzenie spraw dotyczących podziałów nieruchomości oraz scaleń i podziałów nieruchomości wynikających z ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.121);
   2. prowadzenie spraw z zakresu scalania i wymiany gruntów wynikających z ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 908);
  3. prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie oraz systemu informacji przestrzennej z obszaru miasta Wrocławia.
 2. Zarząd wykonuje prace geodezyjne i kartograficzne, w szczególności:
  1. podziały oraz rozgraniczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz własność Skarbu Państwa, jeżeli nieruchomości te nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste,
  2. wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz własność Skarbu Państwa, jeżeli nieruchomości te nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości sprzedanych z zasobu Gminy lub Skarbu Państwa w celu wydania nieruchomości nabywcom.
 3. Przedmiotem działania Zarządu mogą być również inne sprawy zlecone Gminie z zakresu geodezji i kartografii, które wynikają z aktów normatywnych bądź stosownych porozumień, przy zapewnieniu środków finansowych w budżecie na ten cel.
 4. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, Zarząd zapewnia każdemu dostęp do informacji publicznej oraz do informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, związanych z jego działalnością.
 5. Udostępnianie informacji publicznej i dokumentów urzędowych oraz udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, odbywa się w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, z uwzględnieniem trybów postępowania obowiązujących w Zarządzie, określonych odrębnymi zarządzeniami.

 

Data publikacji : 08.08.2018 13:00

Metadane

Data publikacji : 07.06.2012
Data modyfikacji : 10.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Stopka

Opcje strony

do góry