Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

 

Zgodnie z dyspozycją ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm. zwanej dalej ustawą)

ponowne wykorzystywanie informacji - to wykorzystanie przez  osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona (art. 23a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej)

Informacje zawarte w zasobie geodezyjnym i kartograficznym uregulowane przepisami  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne udostępniane są w trybie tej ustawy i jej aktów wykonawczych i nie stosuje się do nich przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznych pozyskanych z ZGKiKM udostępnionych w BIP:

Podmioty, które ponownie będą wykorzystywać informację publiczną pozyskaną z zasobów ZGKiKM  zobowiązane są do:

1) wskazania informacji o źródle pochodzenia informacji publicznej od Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu;

2) poinformowania o czasie wytworzenia informacji publicznej przez Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu;

3) podania informacji o czasie pozyskania informacji publicznej od Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu;

4) udostępniania informacji publicznej pozyskanej od Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, w pierwotnie pozyskanej formie, z zastrzeżeniem, iż Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, nie ponosi odpowiedzialności za efekty i rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystanej.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznych pozyskanych z zasobów ZGKIKM udostępnionej w trybie wnioskowym:

1) Przekazanie informacji publicznej (nieudostępnionej w BIP) do jej ponownego wykorzystania,  następuje na wniosek, który można złożyć w formie elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.  Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji stanowi Załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. (poz. 94);

2) Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 20 dni od jego otrzymania, za wyjątkiem spraw szczególnie skomplikowanych, dla załatwienia których nastąpić może wydłużenie terminu rozpatrzenia, po uprzednim zawiadomieniu wnioskodawcy;

3) W przypadku kiedy wniosek nie spełnia warunków formalnych podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji może wystąpić o jego uzupełnienie. Brak reakcji ze strony wnioskującego, w ciągu 7 dni, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia;

4) ZGKiKM może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji w celu jej ponownego wykorzystania jeśli jej przygotowanie w sposób wskazany we wniosku będzie wymagało poniesienia dodatkowych kosztów. Wnioskodawca o ewentualnych kosztach zostanie poinformowany. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej oraz wysokość opłat za ponowne wykorzystanie informacji może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu ZGKiKM rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystania informacji lub wysokości opłat, w drodze decyzji.

 

Ograniczenie w dostępie do informacji publicznej  do ponownego wykorzystania

ZGKiKM może odmówić ponownego wykorzystania informacji w przypadku, gdy:

1) dostęp do informacji podlega ograniczeniom, o których mowa jest w art. 5 ustawy lub w przepisach odrębnych ustaw;

2) ponowne wykorzystanie informacji naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim;

3) jeśli przygotowanie informacji spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego z tym, że:

1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;

2) uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie ust. 8 pkt 2 ustawy zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany utwór.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystanie informacji publicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Metadane

Data publikacji : 18.05.2015
Data modyfikacji : 22.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Przygoda-Szyszka
Osoba udostępniająca informację:
Włodzimierz Kuszpit
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Stopka

Opcje strony

do góry