Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu

Dostęp do informacji publicznej

Kto ma prawo dostępu do informacji publicznej:

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.)  każdy ma prawo dostępu do informacji publicznej rozumianej zgodnie z dyspozycją art. 1 powołanej powyżej ustawy jako każda informacja o sprawach publicznych podlegająca udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie.

 

Jaka informacja publiczna podlega ograniczeniu w dostępie i w jakim zakresie:

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ww. ustawy prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:

1) w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;

2) ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa).

 

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;

2) wglądu do dokumentów urzędowych.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

 

Udostępnieniu podlega informacja publiczna dotycząca jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności o:

1)  statusie prawnym lub formie prawnej;

2)  organizacji;

3)  przedmiocie działalności i kompetencjach;

4)  organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;

5)  majątku, którym dysponują;

6)   zasadach funkcjonowania w tym o:

                      -     trybie działania władz jednostek organizacyjnych;

                      -     trybie działania osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej

                            i pozabudżetowej;

                      -     sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych;

                      -     sposobach przyjmowania i załatwiania spraw;

                      -     stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania;

                      -     prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych;

                      -     naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych.

Informacje zawarte w zasobie geodezyjnym i kartograficznym uregulowane przepisami  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne udostępniane są w trybie tej ustawy i jej aktów wykonawczych i nie stosuje się do nich przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

1)   ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej;

2)   udostępniania na wiosek.

 

Sposób udostępnienia informacji publicznej:

Na podstawie art. 14 ust. 1 ww. ustawy podmiot udostępnia informacje w nw. sposób :

1) przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zgkikm.wroc.pl;

2) przesłanie informacji w formie wydruku pocztą na adres wnioskującego podany we wniosku;

3) przesłanie pocztą na adres wnioskującego w formie zapisu na dysku CD/ DVD;

4) udostępnienie dokumentów do wglądu w Zarządzie Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu;

5) w inny sposób wskazany we wniosku poniżej.

 

Przykładowy wzór wniosku do pobrania:

1) wersja edytowalna – format DOC

2) wersja nieedytowalna – format PDF

 

Wniosek można wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie.

 

Wypełniony wniosek można przesłać:

6) pocztą elektroniczną na adres sekretariat@zgkikm.wroc.pl;

7) faksem na nr 71 32 72 350;

8) pocztą na adres:  Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław

 

Informacje o stanie załatwianych spraw dotyczących udostępnienia informacji publicznej można uzyskać pod numerem telefonu 71 32 72 100.

 

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej - udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu powiadamia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. W przypadku uchybienia przez Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu powyższemu terminowi wnioskujący jest uprawniony do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

Koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej:

Zgodnie z brzmienie art. 7 ust. 2 omawianej ustawy dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15 tej ustawy stanowiącym, iżjeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku podmiot w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek”.

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu w Zarządzeniu Dyrektora ZGKiKM z dnia 1 kwietnia 2015 r. określił wysokość kosztów materiałów biurowych związanych z udostępnianiem informacji publicznej, z tym zastrzeżeniem, iż nie pobiera się opłaty, jeżeli jej wysokość nie przekracza kwoty 25,00 zł.

 

Tryb odwoławczy:

Zgodnie z dyspozycją art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 ww. ustawy przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji, która jest rozpatrywana w terminie 14 dni.

 

Sposób udostępnienia informacji publicznej w ZGKiKM we Wrocławiu określa:

Zarządzenie Dyrektora Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu nr 12/2015 r. z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

Metadane

Data publikacji : 18.05.2015
Data modyfikacji : 07.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Przygoda-Szyszka
Osoba udostępniająca informację:
Włodzimierz Kuszpit
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Stopka

Opcje strony

do góry