Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) zwanej dalej RODO, informuję, że :

Administratorem Danych Osobowych (ADO) Państwa Danych w zależności od zakresu oraz celu ich przetwarzania  jest:

 1. Prezydent Wrocławia, w imieniu którego działa Geodeta Miejski – w zakresie realizacji zadań wynikających z prawa geodezyjnego i kartograficznego, zastrzeżonych dla starosty zgodnie z art. 7d ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w zakresie zadań określonych art. 15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 2. Dyrektor Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu – w zakresie zatwierdzania podziałów nieruchomości określonych ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz rozgraniczeń nieruchomości stypizowanych w prawie geodezyjnym i kartograficznym jak i zamówień publicznych,
 3. Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu (ZGKiKM) – w zakresie danych osobowych pracowników, zleceniobiorców, wykonawców z którymi ZGKiKM ma zawarte umowy w związku z realizacją umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz zadań gospodarczych jak i w zakresie kandydatów do zatrudnienia w ramach procedury naboru.

Adres dla doręczeń dla wskazanych powyżej administratorów danych jest następujący:
Al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław
e-mail: sekretariat@zgkikm.wroc.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:,
Al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław
e-mail: iodo@zgkikm.wroc.pl
tel. 71 32 72 100

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w szczególności na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów:
  1. art. 7d ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, tj.
   • prowadzenia dla obszaru miasta Wrocławia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
   • tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości,
   • tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych,
   • tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000,
   • tworzenia, prowadzenia i udostępniania opracowań kartograficznych, tworzonych na podstawie odpowiednich baz danych.
   • koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
   • zakładania osnów szczegółowych,
   • przeprowadzania powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych  dotyczących nieruchomości,
   • ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
  2. ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczących podziałów nieruchomości oraz scaleń i podziałów nieruchomości,
  3. ustawy o scalaniu i wymianie gruntów,
  4. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne dotyczących rozgraniczeń nieruchomości,
  5. powszechnie obowiązujących, w szczególności prawa podatkowego (w obszarze faktur i Dokumentów Obliczenia Opłaty), udzielania informacji publicznej, realizacji obowiązków wynikających z prawa administracyjnego, statystki publicznej.
 2. art. 6 ust. 1 pkt b RODO, w celu podjęcia działań związanych z zawarciem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
 3. art. 6 ust. 1 pkt a RODO, na podstawie odrębnej zgody, w celu:
  1. doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty mające interes prawny w tym zakresie.

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO mogą zostać przekazane dostawcom, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. podmiotom dostarczającym usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane  na podstawie umowy z administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.

Dodatkowo Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane operatorom pocztowym w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe za pośrednictwem, których dostarczane są przesyłki.

Przekazywanie Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: 

ADO nie ma zamiaru przekazywać danych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych:

 1. Przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 7d ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne będą przechowywane zgodnie z kwalifikacją określoną w rozporządzeniu  Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączonych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zatem informacje zawarte w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w szczególności w ewidencji gruntów i budynków, zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz w gleboznawczej klasyfikacji gruntów, dokumentacji z powszechnej taksacji nieruchomości będą przechowywane wieczyście jako materiały archiwalne (kategoria archiwalna A),
 2. Przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 7d ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz art. 15 ustawy o informatyzacji działalnosci podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie danych związanych z udostępnianiem baz/danych/informacji oraz wykonaniem czynności będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania zadania, a po jego zrealizowaniu przez okres 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło udostępnienie,
 3. Przetwarzanych w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczących podziałów nieruchomości oraz scaleń i podziałów nieruchomości , ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne dotyczących rozgraniczeń nieruchomości,  będą przechowywane wieczyście jako materiały archiwalne (kategoria archiwalna A),
 4. Przetwarzanych w pozostałych celach przez okres konieczny do jego realizacji, a po jego wykonaniu przez okres niezbędny w celu wypełnienia obowiązku prawnego określonego powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przechowywania dokumentacji dla celów archiwalnych oraz rozliczeniowych ( w tym podatkowych oraz składkowych),
 5. Przetwarzanych w celu, w tym zakresie prawa zamówień publicznych, nawiązania oraz trwania stosunku pracy w Zarządzie, Geodezji, Kartografii i Katastrze Miejskim we Wrocławiu będą przechowywane dla dokumentów z naboru kandydatów, którzy nie zostali wybrani przez okres 3 miesięcy od momentu wyłonienia kandydata na pracownika, a dla pozostałej dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę odpowiednio w zależności od okresu zawarcia stosunku pracy przez okres 50 lat lub przez okres 10 lat od zakończenia stosunku pracy.

Informacja o Państwa uprawnieniach oraz ich ograniczeniach:

 1. Prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, tzn. prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia czy przetwarzane są Państwa dane osobowe  oraz informacji jakiego rodzaju dane osobowe są przetwarzane (art. 15 RODO), z zastrzeżeniem wyłączeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie dotyczących wykonywania zadań publicznych,
 2. Prawo do sprostowania swoich danych osobowych jeżeli są nieprawidłowe, poprzez przedłożenie wniosku (art. 16 RODO),
 3. Prawo do ich uzupełnienia jeżeli są niekompletne, poprzez przedłożenie wniosku (art. 16 RODO),
 4. Prawo do żądania usunięcia danych (art. 17 RODO) o ile w powszechnie obowiązujących przepisach prawa nie zobowiązano administratora do ich przechowywania przez określony czas,
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), z zastrzeżeniem danych koniecznych do realizacji zadań publicznych związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz innych zadań publicznych określonych statutem ZGKiKM,
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania nie ma zastosowania z uwagi na przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b i c RODO,
 7. Prawo do przenoszenia danych - do innego administratora danych lub do Państwa w zakresie wynikającym z brzmienia (art. 20 RODO), z zastrzeżeniem, iż przedmiotowe uprawnienie nie ma zastosowania do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
 8. Prawo do cofnięcia zgody,
 9. Prawo do cofnięcia zgody, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody.

Prawa określone powyżej można realizować poprzez złożenie wniosku do  Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iodo@zgkikm.wroc.pl lub na adres ADO wskazany wyżej.

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie Państwa danych osobowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 pkt c RODO jest wymogiem ustawowym,
 • art. 6 ust. 1 pkt b RODO jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy,
 • art. 6 ust. 1 pkt a RODO jest dobrowolne.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 24.05.2018
Data modyfikacji : 08.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Stopka
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Stopka

Opcje strony

do góry