Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
Ostatnia aktualizacja strony: 22.06.2021, 14:41

Strona główna

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego: Aktualizacja na dzień 23.03.2021 r.

 • W związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz biorąc pod uwagę bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów prosimy o odłożenie wszelkich spraw urzędowych.
 • Zachęcamy do ograniczenia bezpośrednich wizyt i składania wniosków drogą elektroniczną.
 • Osobista wizyta możliwa jest tylko po wcześniejszym umówieniu.
 • Ponadto zachęcamy do zamawiania dokumentów elektronicznych.
 • Informujemy, że przepisy „specustawy koronawirusowej” wprowadziły możliwość zastąpienia niektórych dokumentów urzędowych ich formą elektroniczną w celu ograniczenie konieczności odbywania osobistych wizyt w urzędach publicznych (chodzi o dokumenty przekazywane notariuszowi do sporządzenia aktu notarialnego, np. wypis i wyrys z rejestru gruntów, budynków, lokali).
 • Zgodnie z art. 31zze „specustawy koronawirusowej”, w okresie obowiązywania stanu epidemii COVID-19, notariusz może wydrukować dokument elektroniczny sporządzony przez podmiot publiczny i opatrzyć wydruk datą pewną, o ile dokument ten jest niezbędny do przeprowadzenia czynności notarialnej. Sporządzony przez notariusza wydruk dokumentu opatrzony datą pewną ma moc prawną dokumentu elektronicznego.
 1. Wprowadzamy ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów. Wnioski proszę składać:
  1. Elektronicznie:
   1. Przez Ikona ePUAP formularz Pismo ogólne
   2. sekretariat@zgkikm.wroc.pl;
   3. e-usługa dla Wnioskodawców: Ikona GEO-INFO i.Wniosek – umożliwiająca zamówienie mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów
   4. e-usługa dla Geodetów: Ikona GEO-INFO i.KERG – szczegóły tutaj
   5. e-usługa dla Rzeczoznawców; Ikona GEO-INFO i.Rzeczoznawca - szczegóły tutaj
   6. e-usługa dla Projektantów, składających wnioski o przeprowadzenie narady koordynacyjnej: Ikona GEO-INFO i.Projektant – szczegóły tutaj
   7. e-usługa dla Komorników: Ikona GEO-INFO i.Komornik - szczegóły tutaj
  2. Skrzynka podawcza – na parterze budynku przy al. Marcina Kromera 44 ustawiona jest skrzynka z logo ZGKIKM (brak potwierdzenia nadania);
  3. Punkt kancelaryjny – w pokoju nr 14 (KASA) na parterze można złożyć wniosek/dokumenty i otrzymać potwierdzenia nadania;
  4. Pocztą tradycyjną: al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław.
 2. Odbiór dokumentów w dniu uzgodnionym mailowo lub telefonicznie z pracownikami. Klienci proszeni są o oczekiwanie na wezwanie pracownika w ustawionym namiocie przed budynkiem.
 3. Liczba interesantów wpuszczanych do budynku nie będzie większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
 4. Do obiektu wpuszczane będą tylko osoby, u których nie zostanie stwierdzona gorączka oraz zachowujące wymóg dotyczący zakrywania ust i nosa.
 5. Otwarte stanowiska z ograniczeniami do odbioru dokumentów:
  Rodzaj stanowiska: Co? Gdzie?
  Obsługa ewidencji gruntów i budynków wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz danych z ewidencji gruntów i budynków pokój nr 122 na I piętrze
  Obsługa wydawania mapy zasadniczej Wydawanie mapy zasadniczej pokój nr 16 na parterze
  Obsługa zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych i kartograficznych Weryfikacja prac geodezyjnych i kartograficznych pokój nr 4 na parterze
  Kasa Opłaty wynikające z Dokumentu Obliczenia Opłaty pokój nr 14 na parterze
 6. Pracownicy Zarządu w miarę możliwości chętnie odpowiedzą na Państwa pytania telefonicznie lub mailowo.

sprawy związane ze zgłaszaniem prac geodezyjnych:

biurozasobu@zgkikm.wroc.pl
tel. 71 32 72 365


sprawy związane z weryfikacją operatów geodezyjnych:

biuroweryfikacji@zgkikm.wroc.pl
tel. 71 32 72 340
tel. 71 32 72 341
tel. 71 32 72 342


sprawy związane z zatwierdzaniem podziałów geodezyjnych i prowadzeniem spraw o rozgraniczenia nieruchomości:

biuropodzialow@zgkikm.wroc.pl
tel. 71 32 72 380
tel. 71 32 72 382


sprawy związane z prowadzeniem narad koordynacyjnych:

biurogesut@zgkikm.wroc.pl
tel. 71 32 72 296


sprawy związane z aktualizacją danych w operacie ewidencyjnym oraz udostępnianiem materiałów z operatu ewidencji gruntów i budynków (sprawy związane z udostępnieniem mapy ewidencyjnej, wypisów i wyrysów):

biurokatastrumiejskiego@zgkikm.wroc.pl
tel. 71 32 72 215


sprawy związane z udostępnieniem danych z rejestru cen i wartości nieruchomości:

biurokatastrumiejskiego@zgkikm.wroc.pl
tel. 71 32 72 241


sprawy związane z udostępnieniem mapy zasadniczej:

biurozasobu@zgkikm.wroc.pl
tel. 71 32 72 365


sprawy pozostałe:

sekretariat@zgkikm.wroc.pl
tel. 71 32 72 100


Informacje dodatkowe:

 1. Informacja dla interesantów zamawiających dokumenty typu mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków – wnioski o udostępnienie materiałów (P) i wnioski o udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków (EGIB):
  1. Najczęściej używane formularze:
   1. Wypełnij formularz EGIB gdy chcesz zamówić wypis i wyrys z ewidencji gruntów;
   2. Wypełnij formularz P i formularz P1 gdy chcesz zamówić mapę ewidencyjną lub mapę zasadniczą;
   3. Pozostałe formularze: http://zgkikm.wroc.pl/druki-do-pobrania/.
  2. Gdzie złożyć wniosek:
   1. Przez Ikona ePUAP formularz Pismo ogólne
   2. e-usługa Ikona GEO-INFO i.Wniosek
   3. sekretariat@zgkikm.wroc.pl;
   4. biurozasobu@zgkikm.wroc.pl – gdy chcesz zamówić mapę zasadniczą;
   5. biurokatastrumiejskiego@zgkikm.wroc.pl – gdy chcesz zamówić mapę ewidencyjną lub wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków.
  3. Wnioski muszą być podpisane podpisem elektronicznym:
   1. podpisem kwalifikowanym o ile taki posiadasz;
   2. podpisem zaufanym, link tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufanyhttps://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
 2. Informacja dla rzeczoznawców majątkowych:
  1. Zachęcamy do składania wniosków o dostęp do e-usługi dedykowanej dla rzeczoznawców majątkowych Ikona GEO-INFO i.Rzeczoznawca, więcej tutaj.
  2. Udostępnienie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości realizujemy elektronicznie przez usługę Ikona GEO-INFO i.Rzeczoznawca - szczegóły tutaj
  3. Wgląd do zbiorów aktów notarialnych realizujemy elektronicznie przez portal Ikona GEO-INFO i.Rzeczoznawca - szczegóły tutaj.
  4. Dotychczasowy system e-DOK zostaje zamknięty z dniem 10 lutego 2021 roku.
 3. Informacja dla projektantów, osób składających wnioski na narady koordynacyjne:
  1. Narady koordynacyjne prowadzone są w sposób elektroniczny.
  2. Zachęcamy do składania wniosków o dostęp do e-usługi służącej do składania wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu umożliwiającej uczestnictwo w elektronicznych naradach koordynacyjnych Ikona GEO-INFO i.Projektant, więcej tutaj.
  3. Ponadto wnioski o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można składać:
   1. Przez Ikona ePUAP formularz Pismo ogólne
   2. sekretariat@zgkikm.wroc.pl
   3. skrzynka podawcza na parterze budynku.
 4. Informacja dla geodetów:
  1. Zachęcamy do składania wniosków o dostęp do e-usługi służącej do zgłaszania prac geodezyjnych Ikona GEO-INFO i.KERG, więcej tutaj.

 

Al. Marcina Kromera 44
51-163 Wrocław

Sekretariat:
tel.: 71 32-72-100
fax: 71 32-72-390
sekretariat@zgkikm.wroc.pl

ePUAP/ESP: /zgkikmwroclaw/SkrytkaESP

Sekretariat czynny w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00Nr konta: PKO BP 61 1020 5226 0000 6402 0416 5031

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454) będącej wynikiem realizacji obowiązku wynikającego z postanowień wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 oraz uchwały Naczelnego Sądu  Administracyjnego z dnia 16 października 2015 r. w sprawie o sygnaturze akt I FPS 4/15 z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpiła centralizacja jednostek budżetowych Gminy Wrocław w zakresie podatku VAT, w wyniku czego cała Gmina Wrocław wraz z jednostkami organizacyjnymi pod kątem realizacji zadań własnych bądź zleconych będzie identyfikowana pod jednym numerem NIP.

 

Dane podmiotowe dla realizacja zadań statutowych jednostki to:

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

NIP 8971383551, Regon 931934839

- Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu

al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław

adres dla doręczeń:

al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław

Jednocześnie informuje, iż w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jako płatnik (także w obrębie składek ubezpieczeniowych) oraz w zakresie spraw pracowniczych jako Pracodawca pozostają dotychczasowe dane do rozliczeń:


Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego
we Wrocławiu

al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław
NIP 8961004003, Regon 930862612

 

do góry