Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
Ostatnia aktualizacja strony: 08.12.2021, 12:00

Strona główna

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego: Aktualizacja na dzień 10.11.2021 r.

 • W związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz biorąc pod uwagę bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów zachęcamy do ograniczenia bezpośrednich wizyt i składania wniosków drogą elektroniczną oraz zamawiania dokumentów elektronicznych.
 • Informujemy, że przepisy „specustawy koronawirusowej” wprowadziły możliwość zastąpienia niektórych dokumentów urzędowych ich formą elektroniczną w celu ograniczenie konieczności odbywania osobistych wizyt w urzędach publicznych (chodzi o dokumenty przekazywane notariuszowi do sporządzenia aktu notarialnego, np. wypis i wyrys z rejestru gruntów, budynków, lokali).
 • Zgodnie z art. 31zze „specustawy koronawirusowej”, w okresie obowiązywania stanu epidemii COVID-19, notariusz może wydrukować dokument elektroniczny sporządzony przez podmiot publiczny i opatrzyć wydruk datą pewną, o ile dokument ten jest niezbędny do przeprowadzenia czynności notarialnej. Sporządzony przez notariusza wydruk dokumentu opatrzony datą pewną ma moc prawną dokumentu elektronicznego.
 1. Wprowadzamy ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów. Wnioski proszę składać:
  1. Elektronicznie:
   1. Przez Ikona ePUAP formularz Pismo ogólne
   2. sekretariat@zgkikm.wroc.pl;
   3. e-usługa dla Wnioskodawców: Ikona GEO-INFO i.Wniosek – umożliwiająca zamówienie mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów
   4. e-usługa dla Geodetów: Ikona GEO-INFO i.KERG – szczegóły tutaj
   5. e-usługa dla Rzeczoznawców; Ikona GEO-INFO i.Rzeczoznawca - szczegóły tutaj
   6. e-usługa dla Projektantów, składających wnioski o przeprowadzenie narady koordynacyjnej: Ikona GEO-INFO i.Projektant – szczegóły tutaj
   7. e-usługa dla Komorników: Ikona GEO-INFO i.Komornik - szczegóły tutaj
  2. Punkt kancelaryjny – w pokoju nr 14 (KASA) na parterze można złożyć wniosek/dokumenty i otrzymać potwierdzenia nadania;
  3. Pocztą tradycyjną: al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław.
 2. Odbiór dokumentów w dniu uzgodnionym mailowo lub telefonicznie z pracownikami. Klienci proszeni są o oczekiwanie na wezwanie pracownika w ustawionym namiocie przed budynkiem.
 3. Liczba interesantów wpuszczanych do budynku nie będzie większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
 4. Do obiektu wpuszczane będą tylko osoby, u których nie zostanie stwierdzona gorączka oraz zachowujące wymóg dotyczący zakrywania ust i nosa.
 5. Otwarte stanowiska z ograniczeniami do odbioru dokumentów:
  Rodzaj stanowiska: Co? Gdzie?
  Obsługa ewidencji gruntów i budynków wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz danych z ewidencji gruntów i budynków pokój nr 122 na I piętrze
  Obsługa wydawania mapy zasadniczej Wydawanie mapy zasadniczej pokój nr 16 na parterze
  Obsługa zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych i kartograficznych Weryfikacja prac geodezyjnych i kartograficznych pokój nr 4 na parterze
  Kasa / Punkt kancelaryjny Opłaty wynikające z Dokumentu Obliczenia Opłaty / Składanie wniosków pokój nr 14 na parterze
 6. Pracownicy Zarządu w miarę możliwości chętnie odpowiedzą na Państwa pytania telefonicznie lub mailowo.

sprawy związane ze zgłaszaniem prac geodezyjnych:

biurozasobu@zgkikm.wroc.pl
tel. 71 32 72 365


sprawy związane z weryfikacją operatów geodezyjnych:

biuroweryfikacji@zgkikm.wroc.pl
tel. 71 32 72 340
tel. 71 32 72 341
tel. 71 32 72 342


sprawy związane z zatwierdzaniem podziałów geodezyjnych i prowadzeniem spraw o rozgraniczenia nieruchomości:

biuropodzialow@zgkikm.wroc.pl
tel. 71 32 72 380
tel. 71 32 72 382


sprawy związane z prowadzeniem narad koordynacyjnych:

biurogesut@zgkikm.wroc.pl
tel. 71 32 72 296


sprawy związane z aktualizacją danych w operacie ewidencyjnym oraz udostępnianiem materiałów z operatu ewidencji gruntów i budynków (sprawy związane z udostępnieniem mapy ewidencyjnej, wypisów i wyrysów):

biurokatastrumiejskiego@zgkikm.wroc.pl
tel. 71 32 72 215


sprawy związane z udostępnieniem danych z rejestru cen i wartości nieruchomości:

biurokatastrumiejskiego@zgkikm.wroc.pl
tel. 71 32 72 241


sprawy związane z udostępnieniem mapy zasadniczej:

biurozasobu@zgkikm.wroc.pl
tel. 71 32 72 365


sprawy pozostałe:

sekretariat@zgkikm.wroc.pl
tel. 71 32 72 100


Informacje dodatkowe:

 1. Informacja dla interesantów zamawiających dokumenty typu mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków – wnioski o udostępnienie materiałów (P) i wnioski o udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków (EGIB):
  1. Najczęściej używane formularze:
   1. Wypełnij formularz EGIB gdy chcesz zamówić wypis i wyrys z ewidencji gruntów;
   2. Wypełnij formularz P i formularz P1 gdy chcesz zamówić mapę ewidencyjną lub mapę zasadniczą;
   3. Pozostałe formularze: http://zgkikm.wroc.pl/druki-do-pobrania/.
  2. Gdzie złożyć wniosek:
   1. Przez Ikona ePUAP formularz Pismo ogólne
   2. e-usługa Ikona GEO-INFO i.Wniosek
   3. sekretariat@zgkikm.wroc.pl;
   4. biurozasobu@zgkikm.wroc.pl – gdy chcesz zamówić mapę zasadniczą;
   5. biurokatastrumiejskiego@zgkikm.wroc.pl – gdy chcesz zamówić mapę ewidencyjną lub wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków.
  3. Wnioski muszą być podpisane podpisem elektronicznym:
   1. podpisem kwalifikowanym o ile taki posiadasz;
   2. podpisem zaufanym, link tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufanyhttps://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
 2. Informacja dla rzeczoznawców majątkowych:
  1. Zachęcamy do składania wniosków o dostęp do e-usługi dedykowanej dla rzeczoznawców majątkowych Ikona GEO-INFO i.Rzeczoznawca, więcej tutaj.
  2. Udostępnienie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości realizujemy elektronicznie przez usługę Ikona GEO-INFO i.Rzeczoznawca - szczegóły tutaj
  3. Wgląd do zbiorów aktów notarialnych realizujemy elektronicznie przez portal Ikona GEO-INFO i.Rzeczoznawca - szczegóły tutaj.
  4. Dotychczasowy system e-DOK zostaje zamknięty z dniem 10 lutego 2021 roku.
 3. Informacja dla projektantów, osób składających wnioski na narady koordynacyjne:
  1. Narady koordynacyjne prowadzone są w sposób elektroniczny.
  2. Zachęcamy do składania wniosków o dostęp do e-usługi służącej do składania wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu umożliwiającej uczestnictwo w elektronicznych naradach koordynacyjnych Ikona GEO-INFO i.Projektant, więcej tutaj.
  3. Ponadto wnioski o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można składać:
   1. Przez Ikona ePUAP formularz Pismo ogólne
   2. sekretariat@zgkikm.wroc.pl
 4. Informacja dla geodetów:
  1. Zachęcamy do składania wniosków o dostęp do e-usługi służącej do zgłaszania prac geodezyjnych Ikona GEO-INFO i.KERG, więcej tutaj.
  2. Aktualizacja pobranych baz danych przed "kartowaniem"
   Zachęcamy do pobierania aktualnej wersji baz danych opracowywanego obszaru tuż przed kartowaniem (czynność ta nie generuje żadnych kosztów).
   Więcej informacji w dziale FAQ:​ Bazy danych pobrane z Ośrodka do aktualizacji zasobu - jak aktualne być powinny?

 

Al. Marcina Kromera 44
51-163 Wrocław

Sekretariat:
tel.: 71 32-72-100
fax: 71 32-72-390
sekretariat@zgkikm.wroc.pl

ePUAP/ESP: /zgkikmwroclaw/SkrytkaESP

Sekretariat czynny w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00Nr konta: PKO BP 61 1020 5226 0000 6402 0416 5031

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454) będącej wynikiem realizacji obowiązku wynikającego z postanowień wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 oraz uchwały Naczelnego Sądu  Administracyjnego z dnia 16 października 2015 r. w sprawie o sygnaturze akt I FPS 4/15 z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpiła centralizacja jednostek budżetowych Gminy Wrocław w zakresie podatku VAT, w wyniku czego cała Gmina Wrocław wraz z jednostkami organizacyjnymi pod kątem realizacji zadań własnych bądź zleconych będzie identyfikowana pod jednym numerem NIP.

 

Dane podmiotowe dla realizacja zadań statutowych jednostki to:

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

NIP 8971383551, Regon 931934839

- Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu

al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław

adres dla doręczeń:

al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław

Jednocześnie informuje, iż w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jako płatnik (także w obrębie składek ubezpieczeniowych) oraz w zakresie spraw pracowniczych jako Pracodawca pozostają dotychczasowe dane do rozliczeń:


Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego
we Wrocławiu

al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław
NIP 8961004003, Regon 930862612

 

do góry