Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
Ostatnia aktualizacja strony: 06.08.2020, 13:18

Strona główna

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego

INFORMACJA
Aktualizacja na dzień 22.05.2020 r.

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu informuje, że:

z dniem 25 maja 2020 r.

otwiera część budynku zajmowaną przez Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu dla bezpośredniej obsługi interesanta z ograniczeniami w zakresie liczebności obsługiwanych interesantów, poprzez wprowadzenie limitu dopuszczalnej liczby osób przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu.

Liczba interesantów wpuszczanych do budynku nie będzie większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Do obiektu wpuszczane będą tylko osoby, u których nie zostanie stwierdzona gorączka oraz zachowujące wymóg dotyczący zakrywania ust i nosa. 

Otwarte zostają stanowiska:

Rodzaj stanowiska:

Co?

Gdzie?

Obsługa ewidencji gruntów i budynków

wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz danych z ewidencji gruntów i budynków

pokój nr 122 na I piętrze

Obsługa wydawania mapy zasadniczej

Wydawanie mapy zasadniczej

pokój nr 16 na parterze

Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych

Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych

pokój nr 16 na parterze

Obsługa zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych i kartograficznych

Weryfikacja prac geodezyjnych i kartograficznych

pokój nr 4 na parterze

Kasa

Opłaty wynikające z Dokumentu Obliczenia Opłaty

pokój nr 14 na parterze

Pracownicy Zarządu w miarę możliwości chętnie odpowiedzą na Państwa pytania telefonicznie lub mailowo.

 • sprawy związane ze zgłaszaniem prac geodezyjnych:

biurozasobu@zgkikm.wroc.pl
tel. 71 32 72 365


 • sprawy związane z weryfikacją operatów geodezyjnych:

biuroweryfikacji@zgkikm.wroc.pl
tel. 71 32 72 340
tel. 71 32 72 341
tel. 71 32 72 342


 • sprawy związane z zatwierdzaniem podziałów geodezyjnych i prowadzeniem spraw o rozgraniczenia nieruchomości:

biuropodzialow@zgkikm.wroc.pl
tel. 71 32 72 380
tel. 71 32 72 382


 • sprawy związane z prowadzeniem narad koordynacyjnych:

biurogesut@zgkikm.wroc.pl
tel. 71 32 72 296


 • sprawy związane z aktualizacją danych w operacie ewidencyjnym oraz udostępnianiem materiałów z operatu ewidencji gruntów i budynków (sprawy związane z udostępnieniem mapy ewidencyjnej, wypisów i wyrysów):

biurokatastrumiejskiego@zgkikm.wroc.pl
tel. 71 32 72 214
tel. 71 32 72 215


 • sprawy związane z udostępnieniem danych z rejestru cen i wartości nieruchomości

biurokatastrumiejskiego@zgkikm.wroc.pl
tel. 71 32 72 241


 • sprawy związane z udostępnieniem mapy zasadniczej:

biurozasobu@zgkikm.wroc.pl
tel. 71 32 72 365


 • sprawy pozostałe:

sekretariat@zgkikm.wroc.pl
tel. 71 32 72 100


Zachęcamy do ograniczenia bezpośrednich wizyt i składania wniosków drogą elektroniczną.

Informacja dla interesantów zamawiających dokumenty typu mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków – wnioski o udostępnienie materiałów (P) i wnioski o udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków (EGIB):

Najczęściej używane formularze:

Gdzie złożyć wniosek:

Informacja dla rzeczoznawców majątkowych:

Udostępnienie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości realizujemy elektronicznie:

Wgląd do zbiorów aktów notarialnych
Wgląd do zbiorów aktów notarialnych realizujemy elektronicznie przez portal e-dok.
W tym celu:
1. Wypełnij wniosek – formularz P+P8;
2. Podpisz go elektronicznie;
3. Złóż wniosek przez ePUAP lub na maila: rciwn@zgkikm.wroc.pl;
4. Po otrzymaniu DOO opłać wniosek i prześlij potwierdzenie;
5. Otrzymasz login i hasło do systemu http://e-dok.zgkikm.wroc.pl umożliwiającego dokonanie wglądu do dokumentów. Konto jest aktywne przez 4 godziny od zalogowania.

Informacja dla projektantów, osób składających wnioski na narady koordynacyjne:

Wnioski należy składać:

Narady koordynacyjne przeprowadzane są  w sposób elektroniczny.

Informacja dla geodetów:

Zachęcamy do przekazywania operatów oraz wniosków o uwierzytelnienie wraz z dokumentami do uwierzytelnienia (w szczególności jeśli chodzi o mapy do celów projektowych oraz inwentaryzację powykonawczą) w postaci elektronicznej przez:

Dokumenty muszą być podpisane podpisem elektronicznym:

 1. podpisem kwalifikowanym o ile taki posiadasz;
 2. podpisem zaufanym, link tutaj:
  https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
  https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

 

 

Al. Marcina Kromera 44
51-163 Wrocław

Sekretariat:
tel.: 71 32-72-100
fax: 71 32-72-390
sekretariat@zgkikm.wroc.pl

ePUAP/ESP: /zgkikmwroclaw/SkrytkaESP

Sekretariat czynny w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00Nr konta: PKO BP 61 1020 5226 0000 6402 0416 5031

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454) będącej wynikiem realizacji obowiązku wynikającego z postanowień wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 oraz uchwały Naczelnego Sądu  Administracyjnego z dnia 16 października 2015 r. w sprawie o sygnaturze akt I FPS 4/15 z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpiła centralizacja jednostek budżetowych Gminy Wrocław w zakresie podatku VAT, w wyniku czego cała Gmina Wrocław wraz z jednostkami organizacyjnymi pod kątem realizacji zadań własnych bądź zleconych będzie identyfikowana pod jednym numerem NIP.

 

Dane podmiotowe dla realizacja zadań statutowych jednostki to:

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

NIP 8971383551, Regon 931934839

- Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu

al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław

adres dla doręczeń:

al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław

Jednocześnie informuje, iż w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jako płatnik (także w obrębie składek ubezpieczeniowych) oraz w zakresie spraw pracowniczych jako Pracodawca pozostają dotychczasowe dane do rozliczeń:


Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego
we Wrocławiu

al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław
NIP 8961004003, Regon 930862612

 

do góry